Vechny akce


Zpt na nov web


Akce v RU Kladruby - erven

2012-06-01 - Kladruby


Zklady ergoterapie

2013-02-15 - Albertov 7, 128 00 Praha 2


Zklady ergoterapie

2012-09-01 - Kladruby


Plnovan kurzy a semine

2012-12-01 - Kladruby


Talent a co dl IV. Uplatnn zdravotn znevhodnnch osob na trhu prce

2012-11-07 - Praha, Tomikova 1


Plnovan kurzy a semine

2012-11-01 - Kladruby


Potaov kurz pro pokroil

2012-11-01 - Kladruby


Akce v RU Kladruby

2012-10-01 - Kladruby


Akce v RU Kladruby

2012-09-01 - Kladruby


PC kurz Lync

2012-09-01 - Kladruby


Socialn poradenstv

2012-08-01 - Kladruby


Kurzy prce na PC

2012-08-01 - Kladruby


Relaxan techniky v praxi

2012-08-01 - Kladruby


konference

Talent a co dl? III. Uplatnn zdravotn znevhodnnch osob na trhu prce

2012-04-24 - Kladruby


kurz

Kurz prce na potai zatenci, mrn pokroil

2012-04-18 - Kladruby


semin

Zdravou komunikac ke zlepen kvality naeho ivota

2012-04-11 - Kladruby


semin

Jak pedchzet nadmrnmu stresu

2012-03-29 - Kladruby


kurz

Kurz prce na potai zatenci, mrn pokroil

2012-03-28 - Kladruby


kurz

Akreditovan kurz Ergoterapie

2012-03-10 - Praha


kurz

7 denn kurz Ergoterapie

2012-03-09 - Klinika rehabilitanho lkastv, Praha


kurz

Kurz prce na potai zatenci, mrn pokroil

2012-03-05 - Kladruby


kurz

Kurz anglick konverzace

2012-03-03 - Kladruby


semin

Zdravou komunikac ke zlepen kvality naeho ivota

2012-02-23 -


kurz

Kurz prce na potai zatenci, mrn pokroil

2012-02-15 - Kladruby


kurz

KURZ ANGLICK KONVERZACE

2012-02-13 - budova T-Mobile, Tomkova 1, Praha 4, metro Rozty


kurz

Kurz anglick konverzace

2012-02-04 - Kladruby


kurz

Kurz prce na potai zatenci, mrn pokroil

2012-01-30 - Kladruby


semin

Jak pedchzet nadmrnmu stresu

2012-01-26 - Kladruby


Konference

Talent a co dl? II. Uplatnn zdravotn znevhodnnch osob na trhu prce

2012-01-25 - HOTEL GLOBUS, Gregorova 2115/10, Praha 4


kurz

Kurz prce na potai - zatenci, mrn pokroil

2012-01-11 - Kladruby


kurz

Kurz anglick konverzace

2012-01-07 - Kladruby


semin

Zdravou komunikac ke zlepen kvality naeho ivota

2011-12-15 - Kladruby


kurz

Kurz prce na potai - zatenci, mrn pokroil

2011-11-30 - Kladruby


kurz

Kurz anglick konverzace

2011-11-26 - Kladruby


semin

Jak pedchzet nadmrnmu stresu

2011-11-24 - Kladruby


kurz

Potaov kurz pro pokroil - LM

2011-11-16 - Kladruby


kurz

Kurz prce na potai - zatenci, mrn pokroil

2011-11-09 - Kladruby


kurz

Kurz anglick konverzace

2011-11-05 - Kladruby


semin

Zdravou komunikac ke zlepen kvality naeho ivota

2011-11-02 - Kladruby


pednka

Jak pedchzet nadmrnmu stresu

2011-10-27 - Kladruby


kurz

Kurz prce na potai - zatenci, mrn pokroil

2011-10-21 - Kladruby


pednka

Zdravou komunikac ke zlepen kvality naeho ivota

2011-10-06 - Kladruby


konference

Nutrin pe pro nemocn v prbhu jejich lby

2011-10-05 - Praha


kurz

Akreditovan kurz Ergoterapie

2011-09-23 - Praha


kurz

Kurz anglick konverzace

2011-09-12 - Kladruby


kurz

Potaov kurz pro pokroil - LM

2011-09-05 - Kladruby


kurz

Potaov kurz pro pokroil - LM

2011-08-24 - Kladruby


kurz

Potaov kurz pro pokroil - LM

2011-07-20 - Kladruby


konference

Talent a co dl - tiskov zprva

2011-06-30 - Brno


semin

Svt prce osob se zdravotnm postienm

2011-06-23 - Kladruby


Kurz prce na potai - zatenci

2011-06-22 - Kladruby


semin

Jak pedchzet nadmrnmu stresu

2011-06-16 - Kladruby


semin

Zdrav komunikace

2011-06-09 - Kladruby


Beseda

Cesta za prac - Kladrubsk hry 2011

2011-05-26 - Kladruby


kurz

Potaov kurz pro pokroil - LM

2011-05-14 - Kladruby


semin

Svt prce osob se zdravotnm postienm

2011-04-28 - Kladruby


semin

Jak pedchzet nadmrnmu stresu

2011-04-21 - Kladruby


kurz

Kurz prce na potai

2011-04-20 - Kladruby


semin

Job klub 6

2011-03-31 - Kladruby


semin

Kurz PC, Zklady Wordu, Excelu a Power Pointu

2011-03-23 - Kladruby


semin

Jak pedchzet nadmrnmu stresu

2011-03-17 - Kladruby


semin

Job klub 5

2011-02-28 - KLadruby


kurz

Akreditovan kurz Ergoterapie

2011-01-28 - Praha 10, Maleice


semin

Job Klub 4

2011-01-24 - Kladruby


beseda

Beseda na tma zen neziskovch organizac

2010-12-06 - Praha


semin

Job Klub 3

2010-11-29 - RU Kladruby


sout

Dobr rada nad zlato

2010-11-15 - Praha


semin

Job Klub 2

2010-10_26 - RU Kladruby


workshop

Job Fair bez barir 2010

2010-10-08 - SOB Praha


semin

Job Klub 1

2010-09_30 - RU Kladruby


festival

AEDUCA 2010

2010-09-14 - Olomouc


st

Tmatick studijn cesta do Norska

2010-04-25 - Kristiansand, Norsko


st

Tmatick studijn cesta pro neziskov organizace

2010-04-07 - Slovensko, Estonsko, vdsko


Tden vzdlvn dosplch 2-6.11. 2009

2009-11-06 - Hradec Krlov


Nahoru
Veker obsah strnek je majetkem spolenosti Centrum andragogiky, s.r.o. a jakkoliv zneuit se trest.
Copyright 2006 - 2020 Centrum andragogiky, s.r.o. webdesign: unisell.eu